Regulamin sklepu

§1 POJĘCIA

Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je Konsumentowi.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby towar konsumpcyjny nie miał właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Gwarant – podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może im być producent, dystrybutor lub sprzedawca.

Reklamacja– tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta. Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki prowadzenia sprzedaży internetowej prowadzonej przez Galzoo, Kamiński Jarosław,  E-mail: biurocanislupus@gmail.com
  zwanego dalej Sprzedawcą.
 2. Sprzedaż realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulującymi ją przepisami (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

 

§3 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Zamówienia towaru można dokonać za pomocą opcji zakupu serwisu Alllegro.pl, w siedzibie firmy Galzoo, Kamiński Jarosław,  E-mail: biurocanislupus@gmail.com
  oraz przez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą faksu w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się od momentu otrzymania kompletu danych dotyczących zamawiającego oraz dopełnieniu płatności na wskazane konto Sprzedawcy.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. Sprzedaż następuje w wyniku potwierdzenia zamówienia przez moduł zamówień, w wersji mailowej na adres: admin@design-on.eu lub telefonicznie tel. kom.: +48 509 948 179.
 5. Dostawa zakupionego towaru odbywa się poprzez Pocztę Polską lub wybranego kuriera firmy przewozowej i nie przekracza 2 dni roboczych.
 6. W przypadku opóźnienia dostawy Zamawiający zostanie o niej powiadomiony niezwłocznie.
 7. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy są zgodne z taryfą operatora i nie ulegają podwyższeniu.
 8. Koszty transportu uzależnione są od ilości i wielkości zamówionego towaru i są każdorazowo podawane przy opisie produktu.

§4 REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru.
 2. Koszty odesłania/zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
 3. Sprzedawca w trybie zwrotu zwróci Zamawiającemu koszt wysłania do niego towaru oraz kwotę zakupu w momencie przekazania potwierdzenia nadania przesyłki lub w momencie jej otrzymania.
 4. Reklamacji można dokonać kierując pismo na adres siedziby firmy lub drogą mailową z uwzględnieniem przyczyn jeśli reklamacja dotyczy wad ukrytych w terminie późniejszym niż 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem niewłaściwego korzystania.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie Galzoo, Kamiński Jarosław,  E-mail: biurocanislupus@gmail.com i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia lub skontaktować się z biurem w celu otrzymania większej ilości informacji.
 2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Sprzedającego do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Galzoo, Kamiński Jarosław,  E-mail: biurocanislupus@gmail.com o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim powiadomieniu o nim Zamawiającego.
 4. Regulamin można zmienić w trakcie trwania zlecenia wyłącznie za obopólną zgodą stron.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Skontaktuj się z nami

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Telefon:+48 518 592 782

Skontaktuj się z naszą infolinią!